Thursday 04 March 2021

PUBLICATIE CASATORIE 04.03.2021


 admin    04 Mar 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5081/04.03.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 04.03.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Bănică Ioniță, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în municipiul Brăila, Bd. Dorobanților, nr. 62, bl. A31, sc. 3, et. 1, ap. 43, județul Brăila şi a d-rei Putere Geta-Ioana, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Înv. Pitulice Ion, nr. 13, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Friday 12 February 2021

Norme metodologice vanzare terenuri agricole extravilan


 admin    12 Feb 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

MADR.png

Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce ı̂i

Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce ı̂i
revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor
agricole situate ı̂n extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin ı̂n
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și ı̂nfiintarea Agentiei Domeniilor statului din 26.10.2020


Descarca norme : norme_legea_vanzarii_terenurilor_2021.pdf pdf

Adresa informare UAT-uri privind pierderea, furtul Atestatului de Producator


 admin    12 Feb 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt_532x365.png

Privind situatia in care pierdeti, distrugeti, vi se fura Atestatul de Producator.

Privind situatia in care pierdeti, distrugeti, vi se fura Atestatul de Producator.

Descarca adresa: Adresa_informare_u.a.t._uri.pdf .pdf

Monday 08 February 2021

PUBLICATIE CASATORIE 08.02.2021


 admin    08 Feb 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5048/08.02.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 08.02.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Brezuică Marian, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 4, județul Brăila şi a d-rei Berceanu Mădălina, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 4, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Monday 25 January 2021

Anunt public privind infiintarea "Asociatia Utilizatorilor de apa SRPA 82 Dudesti"


 admin    25 Jan 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

irigatii.jpg

Adunare generala a proprietarilor si utilizatorilor de teren care exploateaza terenuri in raza SRPA 82.

Adunarea v-a avea loc in data de 25.02.2021 la ora 10:00 la sediul Caminului Cultural din Comuna Dudesti Judetul Braila

Descarca anunt pdf:

Anunt_Intrunite_adunare_SRPA_82.pdf

Wednesday 06 January 2021

PROIECT DE HOTARARE


 admin    06 Jan 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt_532x365.png

privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii,

PROIECT DE HOTARARE

privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curățeniei și igienei publice, a întreținerii construcțiilor, terenurilor și curților, a prevenirii incendiilor, precum și a protecției mediului în comuna Dudești

Proiectul de hotarare si hotararea care va fi adoptata este in interesul comunei Dudesti, pentru a pastra comuna cat mai frumoasa (fara gunoaie, fara buruieni).

Descarca proiect de hotarare:

PH_masuri.pdfLuând în dezbatere proiectul de hotărâre privind buna gospodărire a comunei Dudești, proiect elaborat din inițiativa Primarului comunei Dudești, domnul Bocănel Marian;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 26/05.01.2020 al Vicepriarului comunei Dudesti , Referatul de aprobare al primarului nr.27 /05.01.2021; Avizul comisiei de specialitate a comunei Dudesti ;
- Prevederile O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.515/2002; Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;Ordinului nr.605/2008 pentru aprobarea dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale; O.U.G.nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu completările ulterioare.

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul și Consiliul Local al Comunei Dudești au îndatorirea să adopte și să dispună măsurile necesare pentru implicarea și asigurarea participării locuitorilor, a instituțiilor publice, a agenților economici, persoanelor fizice/juridice și persoanelor fizice autorizate, la efectuarea activităților edilitar-gospodărești și la păstrarea ordinii și disciplinei de pe raza comunei Dudești.

Asigurarea și menținerea curățeniei pe teritoriul comunei Dudești precum și buna sa gospodărire constituie o obligație fundamentală, permanentă a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a agenților economici, a persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate precum și a Comunei Dudești;

În scopul aplicării unitare și actualizate a tuturor prevederilor legale referitoare la buna gospodărire a comunei Dudești cuprinsă în acte normative succesive;

În conformitate cu prevederile art.129, alin.1, alin.2,lit.d, alin.7 lit.g, art.136, art.139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,

Tuesday 29 December 2020

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 29.12.2020 - FINALIZAT


 admin    29 Dec 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

Finalizare Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 29.12.2020:

Finalizare Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 29.12.2020:

Finalizare_Anunt_colectiv_pentru_comunicarea_prin_publicitate_din_data_de_29.12.2020.pdf


Descarca anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 29.12.2020 :

Anunt_colectiv_28.12.2020.pdf

Wednesday 28 October 2020

PUBLICATIE CASATORIE 28.10.2020


 admin    28 Oct 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5367/28.10.2020

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 28.10.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Ghionea Ioan, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Ciocârliei, nr. 10, județul Brăila şi a d-nei Tăbârgic Violeta, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în oraș Însurăței, str. Mărășești, nr. 25, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Wednesday 21 October 2020

Sedinta Solemna


 admin    21 Oct 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

86610517_281320196175898_8778551482417938432_n.jpg

Depunerea juramintelor de credinta a primarului si consilierilor locali alesi pe 27.09.2020

Astazi 21.10.2020 in sedinta solemna primarul Bocanel Marian si Consilierii Locali, validati, alesi in data de 27.09.2020 pentru Primaria Dudesti , in prezenta doamnei prefect SIMONA DRAGHINCESCU, prin videoconferinta, a fost depus juramantul de credinta cu mana pe Biblie si Constitutia Romaniei pentru binele si prosperitatea comunei noastre cu urmatorul text:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei DUDESTI .
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Lista de Consilieri Locali care au fost validati si au depus juramantul este urmatoarea:
1.NEICU DAN- pe lista PSD
2.ENE MIREL LIVIU- pe lista PSD
3.TURCU NICULAE- pe lista PSD
4.BREZUICA SORIN- pe lista PSD
5.BUNEA CONSTANTIN- pe lista PSD
6.ENI FLORIN- pe lista PSD
7.STAN ALEXE- pe lista PSD
8.FLOREA RUSEN- pe lista PSD
9.MIHAI CRISTIAN MARCEL-pe liste PSD
10.VLAD DANIEL- pe lista Partid Pro Romania
11.CIOCAN STEFAN- pe lista PMP
12STANCU MARIUS ALIN- pe lista PNL
13.GRAMA MIHAI ALEXANDRU- pe lista PNL
Sedinta solemna a fost prezidata de decanul de varsta al Consilierilor Locali domnul STAN ALEXE membru PSD, secondat de doi dintre cei mai tineri Consilieri Locali alesi , respectiv domnul DANIEL VLAD membru Pro Romania si domnul GRAMA MIHAI-ALEXANDRU membru PNL.
La sedinta solemna a participat si domnul deputat NITA NICU din partea PSD, cu acest prilej a urat succes in activitatile viitoare domnului primar Bocanel Marian si Consilierilor Locali alesi.

Wednesday 30 September 2020

PUBLICATIE CASATORIE 30.09.2020


 admin    30 Sep 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5341/30.09.2020

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 30.09.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Gusar Cristian-Fănel, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Mihai Eminescu, nr. 5, județul Brăila şi a d-rei Boboc Marcela, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Mihai Eminescu, nr. 5, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Monday 28 September 2020

Rezultate finale Alegeri Locale 2020


 admin    28 Sep 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

86610517_281320196175898_8778551482417938432_n.jpg

In urma alegerilor locale de pe 27 septembrie 2020 prezentam numarul totala al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT pentru functia de PRIMAR, si numarul de mandate de CONSILIER LOCAL pentru fiecare formatiune politica in parte.

In urma alegerilor locale de pe 27 septembrie 2020 prezentam numarul totala al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT pentru functia de PRIMAR, si numarul de mandate de CONSILIER LOCAL pentru fiecare formatiune politica in parte.

1.Bocanel Marian , P.S.D., - 1022 voturi - ii revin 9 Consilieri Locali
2.Stancu Marius-Alin ,P.N.L, - 232 voturi - ii revin 2 Consilieri Locali
3.Vlad Daniel , Partidul Pro Romania, - 178 voturi - ii revin 1 Consilier Local
4.Ciocan Stefan , Partidul Miscarea Populara, - 110 voturi - ii revin 1 Consilier Local
5.Androne Marian, Partidul Verde, - 45 voturi

Wednesday 02 September 2020

Anunt depunere cerere acordat producatorilor agricoli, de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile din toamna 2019


 admin    02 Sep 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt_532x365.png

Urgent de mers la APIA in termen de 10 zile incepand de astazi 02.09.2020 cu cererea completata!

Urgent de mers la APIA in termen de 10 zile incepand de astazi 02.09.2020 cu cererea completata !!!

Descarca adresa

Adresa_cerere_.pdf

Descarca cerere

cerere_solicitare_ajutor_de_stat_seceta.docx