PROIECT DE HOTARARE


 admin    06 Jan 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt_532x365.png

privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii,

PROIECT DE HOTARARE

privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curățeniei și igienei publice, a întreținerii construcțiilor, terenurilor și curților, a prevenirii incendiilor, precum și a protecției mediului în comuna Dudești

Proiectul de hotarare si hotararea care va fi adoptata este in interesul comunei Dudesti, pentru a pastra comuna cat mai frumoasa (fara gunoaie, fara buruieni).

Descarca proiect de hotarare:

PH_masuri.pdfLuând în dezbatere proiectul de hotărâre privind buna gospodărire a comunei Dudești, proiect elaborat din inițiativa Primarului comunei Dudești, domnul Bocănel Marian;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 26/05.01.2020 al Vicepriarului comunei Dudesti , Referatul de aprobare al primarului nr.27 /05.01.2021; Avizul comisiei de specialitate a comunei Dudesti ;
- Prevederile O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.515/2002; Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;Ordinului nr.605/2008 pentru aprobarea dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale; O.U.G.nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu completările ulterioare.

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul și Consiliul Local al Comunei Dudești au îndatorirea să adopte și să dispună măsurile necesare pentru implicarea și asigurarea participării locuitorilor, a instituțiilor publice, a agenților economici, persoanelor fizice/juridice și persoanelor fizice autorizate, la efectuarea activităților edilitar-gospodărești și la păstrarea ordinii și disciplinei de pe raza comunei Dudești.

Asigurarea și menținerea curățeniei pe teritoriul comunei Dudești precum și buna sa gospodărire constituie o obligație fundamentală, permanentă a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a agenților economici, a persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate precum și a Comunei Dudești;

În scopul aplicării unitare și actualizate a tuturor prevederilor legale referitoare la buna gospodărire a comunei Dudești cuprinsă în acte normative succesive;

În conformitate cu prevederile art.129, alin.1, alin.2,lit.d, alin.7 lit.g, art.136, art.139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. – Prezenta hotărâre stabilește obligațiile în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii și liniștii publice, al salubrizării, întreținerii curățeniei, igienei publice și a protecției mediului înconjurător, al creșterii animalelor, al regulilor pentru prevenirea incendiilor și al circulației rutiere în comuna Dudești, pentru persoanele fizice, agenții economici, instituțiile publice și alte persoane juridice, precum și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora.

Art.2. – Nerespectarea sau neîndeplinirea obligațiilor și a responsabilităților stabilite prin prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate și se sancționează conform legii și a prezentei hotărâri.

CAP.I. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC,
ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR PUBLICE, A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI PRIVATE

Art.3. (1) Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii publice pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor.
(2) Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii:
a)- să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b)- să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c)- să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d)- să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute, sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare;
e)- să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f)- să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea;
g)- să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice și curțeniei în localități;
h)- să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
i) să execute arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007, de la primăria comunei.


j)- să mențină în stare perfectă de funcționare rețeaua de iluminat public și stradal, verticalitatea stâlpilor de curent electric și telefoane;
k)- să evite folosirea domeniului public pentru staționare de mijloace de transport, remorci, utilaje, etc., care afectează traficul rutier și stradal;
l)- întreținerea permanentă a curățeniei șanțurilor de scurgere a apei pluviale și a podețelor din dreptul locuinței, respectiv a terenurilor pe care le deține sau administrează;
m)- încheierea de contracte de preluare transport şi neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare;
n)- se interzice utilizarea șanțurilor de scurgere din fața clădirilor pentru evacuarea apelor fecalo-menajere;
o)- se interzice depozitarea în șanțurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podețe și tuburile de beton aferente a materialelor de construcție sau deșeurilor de orice fel;
p)- se interzice depozitarea pământului rezultat din curățarea șanțului pe marginea carosabilă a străzii;
r)- achiziționarea și montarea de către fiecare agent economic cu europubele de culoare verde, pentru colectarea deșeurilor menajere pentru fiecare punct de lucru aflat pe raza comunei Dudești.
(3) Cetățenilor comunei Dudești le revin următoarele obligații:
a)- întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b)- curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c)- finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d)- repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e)- menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare, sau a terenului pe care îl folosesc;
f)- îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g)- păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice;
h)- respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local al Comunei Dudești pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
i)- depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile speciale amenajate și în modul stabilit de consiliul local;
j)- curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
j)- curățarea și întreținerea permanentă a șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente proprietății, respectiv a terenurilor pe care le dețin sau administrează;
k)- se interzice utilizarea șanțurilor de scurgere din fața clădirilor, pentru evacuarea apelor fecalo-menajere și dejecțiilor animaliere;
l)- se interzice depozitarea în șanțurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podețe și tuburile de beton aferente a materialelor de construcție sau deșeurilor de orice fel;
m)- se interzice depozitarea pământului rezultat din curățarea șanțului pe marginea carosabilă a străzii;


Art.4. Constituie contravenții și se sancționeză următoarele fapte :

I. În domeniul administrării domeniului public, întreținerii spațiilor publice, a terenurilor și a clădirilor publice și private
Contravenții Persoane fizice Persoane juridice
1) -Neîntreținerea în stare corespunzătoare a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
- neîntreţinerea curăţeniei locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora;

100 lei - 300 lei

300 lei - 600 lei
2) - Nespalarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, neîntreţinerea firmelor şi a fatadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spalarea, curăţarea şi zugravirea periodică a acestora;
- necurăţarea fatadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;


100 lei - 300 lei

200 lei - 600 lei
3) Neasigurarea curăţeniei la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
-
200 lei – 600 lei
4) Nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

300 lei -1.000 lei

-
5) Neasigurarea igienei în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
-
200 lei – 600 lei
6) Nerepararea şi neîntreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 300 lei – 600 lei -
7) Nedepozitarea corespunzătoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
-
200 lei – 1.000 lei
shades- Neefectuarea şi menţinerea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc, neîndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
- Nemenţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; neîndepărtarea zapezii şi a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;


100 lei – 500 lei

200 lei – 600 lei
9) Nepăstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice
200 lei – 600 lei
-
10) Nerespectarea măsurilor stabilite de consiliile locale pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
100 lei – 300 lei
300 lei - 1.000 lei
11) Nedepozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
200 lei - 1.000 lei
-
12) Neasigurarea curăţării mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
100 lei – 300 lei
300 lei – 1.000 lei
13) Necurăţarea şi neîntreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii. 100 lei – 500 lei -
14)- Neafisarea la loc vizibil a panoului de identificare a societății care să cuprindă: denumirea societății, obiectul activității si datele de identificare;
- Neafișarea numărului de imobil de către proprietar50 lei – 200 lei
300 lei – 600 lei
25) Ocuparea abuzivă a terenurilor publice ori schimbarea destinației inițiale a acestora
1.000 lei - 2.500 lei
16) Nerefacerea în termenul stabilit de autoritățile competente a distrugerilor de orice fel, inclusiv în urma unor accidente de circulație, a tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantații, stâlpi de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc.
Pentru pagubele cauzate, contravenienții vor achita și despăgubiri egale cu valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat.


500 lei - 1.000 lei


1.000 lei - 2.500 lei
17) Nemarcarea și neizolarea imediată a zonei expuse, de către proprietarul construcției care, ca urmare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi de elemente constructive, părți din fațadă sau acoperiș) afectează spațiul public

200 lei la 500 lei

500 lei la 1.000 lei
18) Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice. 500 lei - 1.000 lei
19) Scrierea sau executarea desenelor (graffiti, semne, inscripții, etc.) pe pereții imobilelor, garduri, porți publice sau private
100 lei - 500 lei
20) Ocuparea domeniului public cu orice fel de construcții sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcții, containerelor, montarea de mobilier, chioșcuri, corturi sau tonete pentru desfășurarea unor activități comerciale, cu parcuri de distracții și altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale.
Materialele de construcții: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate.resturi rezultate din activități de reparații și amenajări la clădiri și locuințe și din demolarea unr construcții civile sau industriale, pot fi depozitate pe domeniul public, dacă nu afectează solul, cu condiția achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public și depozitarea lor în mod ordonat, în recipiente standardizate, compatibile cu sistemul de colectare și transport al operatorului public de salubrizare sau al constructorului contractat pentru ridicarea și transportul acestora.
200 lei - 500 lei
500 lei - 1.000 lei
21) Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioșcurilor, construcțiilor metalice, precum și depozitarea autovehiculelor în stare de degradare sau în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, platforme gospodărești, zone verzi, carosabil)


200 lei - 500 lei


500 lei - 1.000 lei
22) Ocuparea, îngrădirea, plantarea pe zonele verzi aparținând domeniului public, fără avizul Primăriei
200 lei - 500 lei

23) Deteriorarea mobilierului urban (bănci, coșuri, jardiniere, stâlpi, etc.), a spațiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din zonele de agrement, a împrejmuirilor destinate protejării spațiilor verzi, a containerelor pentru deșeurile stradale, a panourilor cu reclame sau afișaj, a stațiilor de autobus, a chioșcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate
200 lei - 1.000 lei

24) Deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică și rutieră ori a celor care semnalează existența unui pericol pentru viața persoanelor
200 lei - 1.000 lei
25) Montarea de indicatoare rutiere (sau de orice fel) de către persone neautorizate și fără acordul Primăriei
500 lei - 1.000 lei
1.000 lei - 2.500 lei
26) Dezafectarea, dezmembrarea sau modificarea instalațiilor edilitar-gospodărești (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racorduri, hidranți, precum și mascarea sau acoperirea acestora prin asfaltare, betonare, etc.

200 lei - 1.000 lei
27) Executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără autorizație eliberată de către Primărie.
Excepție fac lucrările de intervenție de urgență efectuate de administratorii rețelelor de utilități, care se reglementează prin protocoalele încheiate cu autoritatea locală.


1.000 lei-1.500 lei


1.500 lei - 2.500 lei
28) Nesemnalizarea corespunzătoare de către executant a lucrărilor efectuate pe domeniul public.
2.000 lei - 2.500 lei
29) Neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a domeniului public și a amplasamentelor organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar-gospodărești cât și la finalizarea lor.

1.000 lei-2.000 lei

2.000 lei - 2.500 lei
30) Necurățarea, acoperirea, obturarea șanturilor de ape pluviale, rigolelor de colectare, a podețelor și tuburilor de beton din fața imobilelor, pe întreaga lungime aferentă proprietății, dacă prin aceasta se provoacă staționarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri


200 lei - 500 lei


1.000 lei - 2.500 lei
31) Pășunatul în alte locuri decât cele declarate și administrate ca pășuni 200 lei - 1.000 lei
32) Nerespectarea limitei de vârstă inscripționată pe echipamentele sau pe panoul de informare al terenurilor de joacă, nepăstrarea curățeniei în spațiile de joacă, intrarea în spațiul de joacă cu câini și biciclete, consumarea de băuturi alcoolice în spațiile de joacă, staționarea în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement.


200 lei - 400 lei
33) Distrugerea sau mutarea echipamentelor și împrejmuirii spațiului de joacă pentru copii. 500 lei - 1.000 lei
34) Arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale fără permis de lucru cu focul conf.Ordin nr.605/2008.
200 lei - 400 lei
1.000 lei - 2.500 lei
II. În domeniul respectării ordinii și liniștii publice
a) Exercitarea oricărei activități de comerț, prestări servicii, în orice fel de spații, inclusiv comerț stradal, pe raza comunei Dudești, fără achitarea taxelor zilnice aprobate de Consiliul Local al comunei Dudești sau fără a deține Autorizația de funcționare emisă de Primăria comunei Dudești


300 lei - 800 lei
b) Expunerea, vânzarea și/sau prestarea serviciilor pe spațiile verzi 100 lei - 300 lei
c) Expunerea produselor în scop de reclamă, în afara structurilor de vânzare (fațade, balcoane, uși, scări și trotuarele clădirilor, pe crengile arborilor, etc.) ca și comercializarea acestora.

100 lei - 300 lei
d) Depozitarea și stocarea produselor și ambalajelor pe trotuare, străzi, spații verzi sau alte zone publice,
100 lei - 300 lei
e) Modificarea, descompletarea, distrugerea sau sustragerea mobilierului ce compune locul de vânzare atribuit, sau care face parte din ansamblul pieței, cât și a instalațiilor care asigură utilitățile pieței

300 lei - 800 lei
f) Utilizarea locurilor de comercializare din zonele publice fără păstrarea curățeniei în perimetrul atribuit, pe întreaga perioadă a zilei
100 lei - 300 lei
g) Împiedicarea activității de igienizare a piețelor în ansamblu, precum și a locurilor de desfacere prin blocarea cu produse, ambalaje, scaune, lanțuri, etc.
200 lei - 500 lei
h) Împiedicarea agentului constatator în a-și exercita atribuțiile de serviciu prin:
- refuzul utilizatorului zonelor publice de a pune la dispoziția agentului constatator documentele solicitate pentru stabilirea legalității funcționării;
- refuzul utilizatorului zonelor publice de a da curs invitației făcută de agentul constatator, prin nerespectarea datei și orei nominalizate în document, ori neprezentarea documentelor solicitate în invitație.300 lei - 800 lei
i) Desfășurarea de activități în domeniul colectării de fonduri și/sau bunuri materiale, în zonele publice, de către persoane juridice constituite în fundații sau asociații fără deținerea autorizației de funcționare emisă de primarul comunei Dudești.

200 lei - 500 lei
j) Crearea de obstacole pe partea carosabilă sau pe trotuar prin depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, mai mult de 24 de ore, ori săparea de gropi sau șanțuri în platforma drumului public în alte condiții decât cele prevăzute în reglementările în vigoare.

200 lei - 500 lei
k) Utilizarea mijloacelor de comunicare audio montate pe autovehicule, pentru mesaje promoționale, ocazii festive (nunți, botezuri, cununii), mesaje electorale și alte asemenea, fără autorizația de funcționare emisă de primarul comunei Dudești.

100 lei - 300 lei
l) Lipirea de afișe, materiale publicitare, anunțuri, publicații, în alte locuri decât cele autorizate,
100 lei - 300 lei
m) Parcarea sau abandonarea autovehiculelor pe trotuare amenajate cu pavele, spații verzi, platouri sau alte locuri publice.
100 lei - 300 lei
n) Degradarea băncilor, mobilierului stradal, robinetelor de apă stradale, fântânilor, coșurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afișaj, cabinelor de așteptare a mijloacelor de transport, monumentelor, echipamentelor locurilor de joacă pentru copii, instalațiilor de iluminat ori a altor dotări amplasate în locuri publice.

200 lei - 500 lei
o) Organizarea de mese festive gen picnic-uri, focuri de tabără și pentru preparat alimente pe domeniul public al comunei Dudești, în alte locuri sau zile decât cele aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local, cu excepția zonelor de agrement amenajate în acest sens.

200 lei - 500 lei
p) Defrișarea de arbori, arbuști, garduri vii, plante bienale, trandafiri, plante perene și anuale, aflate pe domeniul public și privat al comunei Dudești, fără obținerea autorizației
200 lei - 500 lei
r) Călcarea sau distrugerea materialului dendro-floricol din spațiile verzi amenajate
100 lei - 300 lei
s) Ocuparea domeniului public sau privat a comunei Dudești cu împrejmuiri, cu adăposturi sau orice fel de construcții provizorii neautorizate.
300 lei - 800 lei
t) Folosirea aparaturii audio în stațiile destinate mijloacelor de transport în comun și în trafic la o intensitate care se aude din exterior.
200 lei - 500 lei
u) intrarea în incinta și în interiorul unităților de învățământ a persoanelor care nu au legătură cu activitatea desfășurată de unitatea respectivă
100 lei - 300 lei
v) nerespectarea orarului de funcționare de către deținătorii spațiilor comerciale
300 lei - 500 lei

CAP.II. ÎNTREȚINEREA CURĂȚENIEI, SALUBRIZAREA, CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Art.5. Cetățenii și persoanele juridice sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria, incinta sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.
Art.6. Constituie contravenții și se sancționeză următoarele fapte :

Contravenții Persoane fizice Persoane juridice
a) Abandonarea deșeurilor, a ambalajelor sau a deșeurilor rezultate din activitățile economice sau din demolări de construcții pe spațiile verzi, căile de comunicare, în locuri publice sau orice terenuri virane de lângă drumurile publice, drumurile agricole, etc., aparținând domeniului public sau privat al comunei Dudești sau aflate în proprietate privată.


300 lei - 600 lei


1.000 lei - 2.000 lei
b) Depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curățarea grădinilor și curților
100 lei - 500 lei
c) Degradarea recipienților pentru colectarea selectivă a deșeurilor sau a coșurilor stradale amplasate pe domeniul public
100 lei - 500 lei
d) Nepermiterea accesului personalului operatorului căruia primăria i-a atribuit activitatea de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție, în locurile unde urmează să se realizeze operația.

200 lei - 500 lei
e) Deteriorarea spațiilor verzi sau a plantațiilor de orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparținând domeniului public

200 lei - 500 lei
f) Murdărirea domeniului pubic ca urmare a activităților de încărcare-descărcare a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul transportului de materiale de construcție, pământ sau alte materiale

200 lei - 500 lei
g) Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, țigărilor sau a cojilor de semințe de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi.
100 lei - 300 lei
h) Îndreptarea scurgerii apelor menajere și a altor ape uzate spre șanțuri, ori în zona drumurilor publice și împiedicarea funcționării normale a șanțurilor, canalelor, drumurilor sau podețelor

100 lei - 300 lei
i) Depozitarea rezidurilor menajere și a gunoiului în alte locuri decât cele special amenajate
100 lei - 300 lei
j) Ocuparea locurilor publice de parcare precum și a spațiilor verzi prin delimitări cu lanțuri, bare, panouri, etc.
200 lei - 500 lei
k) Repararea, recondiționarea, descărcarea sau spălarea utilajelor, autovehiculelor, motoretelor sau motocicletelor pe domeniul public al comunei Dudești, operații în urma cărora se împrăștie pe sol reziduri (carburanți, uleiuri, chimicale, deșeuri, resturi vegetale sau animale, etc.)


200 lei - 500 lei
l) Arderea prin foc deschis a diverselor materiale rezultate din activități comerciale (ambalaje, cartoane, hârtii, etc.) în zonele publice ale comunei Dudești
100 lei - 300 lei
m) Spălarea autovehiculelor pe domeniul public sau privat al comunei Dudești.

100 lei - 300 lei
n) Necolectarea deșeurilor de orice fel rezultate din organizarea meselor tip picnik-uri și preparare alimente, din zonele de agrement, de către cei care le produc.

200 lei - 500 lei

CAP. III REGULI ȘI OBLIGAȚII PRIVIND CREȘTEREA ANIMALELOR

Art.7. (1) Adăposturile pentru animale și păsări din curțile cetățenilor trebuie amplasate la o distanță de minim 10 m față de clădirile de locuit din vecinătate, respectând următoarele condiții :
- existența unei fose septice betonate și acoperite etanș;
- asigurarea în permanență a curățeniei adăposturilor și a curților în care se realizează deținerea și creșterea animalelor și păsărilor;
- executarea lucrărilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, periodic sau ori de câte ori este nevoie, prin societăți comerciale specializate în executarea lucrărilor DDD;
- deținerea acestora strict pe proprietate și luarea măsurilor de împiedicare a accesului liber pe domeniul public;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de origine animală, fără a crea impact asupra mediului sau disconfort de orice fel vecinilor;
(2) Organele de specialitate ale primăriei comunei Dudești, prin postul de poliție, respectiv personalul de control al instituțiilor de stat abilitate ( Poliția, Direcția de Sănătate Publică, Garda de mediu) vor efectua verificări pentru a constata îndeplinirea condițiilor impuse pentru creșterea animalelor și păsărilor.
(3) Cetățenii sunt obligați să permită accesul reprezentanților organelor de control abilitate pentru a efectua controale periodice în perimetrele vizate de prezenta hotărâre.
Art.8. Constituie contravenții în domeniul obligațiilor privind creșterea animalelor faptele săvârșite de persoanele fizice și juridice și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

Contravenții Persoane fizice Persoane juridice
a) lăsarea în stare liberă pe căile publice a animalelor sau păsărilor
200 lei – 500 lei
b) Sacrificarea animalelor (porci, viței, miei, etc.) pe spațiile publice (străzi, trotuare, parcări, parcuri, zone verzi, etc.),
200 lei – 500 lei
c) Producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, igienico sanitar, etc.) de către animale domestice sau de companie, păsări.
100 lei – 500 lei

CAP.IV. CONSTATAREA CONTRAVENȚIILOR ȘI CĂILE DE ATAC

Art.9. Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre, se constată de către reprezentanții primăriei comunei Dudești, postul de poliție, respectiv împuterniciții primarului din cadrul personalului primăriei comunei.
Art.10. (1) Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar în cazul cetățenilor străini, persoane fără cetățenie sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate pașaportul ori alt document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.
(2) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.
(3) În cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.
(4) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia.
(5) În situația în care contravenientul este persoana juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
(6) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal.
(7) Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.
(8) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de față, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.
(9) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(10) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
(11) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate.
(12) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.
(13) Procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.
(14) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
(15) Dispozițiile alin. (14) se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia.
(16) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.
(17) Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.
(18) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art.11.(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate formula plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, potrivit O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la alin.1, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art.12.(1) Punerea în executare a amenzii și a despăgubirilor se va face de către organul din care face parte agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal.
(2) În vederea executării amenzii, organele menționate mai sus vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanțelor bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, neatacat în termen.

Art.13. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.V DISPOZIȚII FINALE

Art.14. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la adoptare de către Consiliul Local al Comunei Dudești.

Art.15. La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziții având același obiect de reglementare își încetează valabilitatea.

Art.16. Consiliul Local al comunei Dudești împuternicește viceprimarul comunei Dudești cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.17. Prezenta hotărâre se comunică primarului, secretarului comunei Dudești, viceprimarului comunei Dudești, Postul de Poliție al comunei Dudești pentru ducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului- Județul Brăila.
Initiator CONTRASEMNEAZĂ
Primar ETAR GENERAL COMUNĂ
Bocanel Marian Orășanu Romică