Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 06 January 2021
06 Jan 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt_532x365.png
privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii,
PROIECT DE HOTARARE

privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curățeniei și igienei publice, a întreținerii construcțiilor, terenurilor și curților, a prevenirii incendiilor, precum și a protecției mediului în comuna Dudești

Proiectul de hotarare si hotararea care va fi adoptata este in interesul comunei Dudesti, pentru a pastra comuna cat mai frumoasa (fara gunoaie, fara buruieni).

Descarca proiect de hotarare:

PH_masuri.pdfLuând în dezbatere proiectul de hotărâre privind buna gospodărire a comunei Dudești, proiect elaborat din inițiativa Primarului comunei Dudești, domnul Bocănel Marian;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 26/05.01.2020 al Vicepriarului comunei Dudesti , Referatul de aprobare al primarului nr.27 /05.01.2021; Avizul comisiei de specialitate a comunei Dudesti ;
- Prevederile O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.515/2002; Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;Ordinului nr.605/2008 pentru aprobarea dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale; O.U.G.nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu completările ulterioare.

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul și Consiliul Local al Comunei Dudești au îndatorirea să adopte și să dispună măsurile necesare pentru implicarea și asigurarea participării locuitorilor, a instituțiilor publice, a agenților economici, persoanelor fizice/juridice și persoanelor fizice autorizate, la efectuarea activităților edilitar-gospodărești și la păstrarea ordinii și disciplinei de pe raza comunei Dudești.

Asigurarea și menținerea curățeniei pe teritoriul comunei Dudești precum și buna sa gospodărire constituie o obligație fundamentală, permanentă a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a agenților economici, a persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate precum și a Comunei Dudești;

În scopul aplicării unitare și actualizate a tuturor prevederilor legale referitoare la buna gospodărire a comunei Dudești cuprinsă în acte normative succesive;

În conformitate cu prevederile art.129, alin.1, alin.2,lit.d, alin.7 lit.g, art.136, art.139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
 Categorie Stiri